Rok 2024 přináší mnoho právních novinek – o jaké se jedná?

V českých médiích často rezonuje zpráva, že největší legislativní změnou roku 2024 je tzv. konsolidační balíček.[1] Není to však tak zcela úplně pravda, neboť nás čeká i mnoho dalších novinek, které není dobré přehlédnout.

1. Novinky v oblasti zaměstnanosti

Drobné změny zákoníku práce již vešly v účinnost dne 1.10.2023 2023. Blíže si k tomu můžete přečíst zde: https://www.hast-ak.com/pracovni-pravo/zmeny-v-pracovnim-pravu-platne-od-01-10-2023/

1.1. Dovolená zaměstnanců konaných práci na základě dohod (DPP a DPČ)

Od 01.01.2024 se k tomuto však přidávají další změny, a to zejména v rámci dohodo konaných mimo pracovní poměr.[2] Zákoník práce zavádí nárok na placenou dovolenou u pracovníků na dohodu o provedení práce (DPP) a dohodu o provedení činnosti (DPČ). Pokud pracovní poměr trvá nepřetržitě minimálně čtyři týdny a je odpracováno minimálně 80 hodin, tak mají tito pracovníci nárok na dovolenou stejně jako běžní zaměstnanci.

1.2. Minimální a průměrná mzda

Minimální mzda se zvyšuje na částku 18.900,-Kč.

Všeobecný vyměřovací základ byla nařízením vlády[3] stanoven na částku 40.638,-Kč a přepočítávací koeficient na 1,0819. Průměrná mzda pro rok 2024 tedy činí 43.967,-Kč.

1.3. Příspěvek na stravování

Od 01.01.2024 se sjednocují příspěvky zaměstnavatele na stravu zaměstnanců. Pojem „příspěvek na stravování“ nově zahrnuje jak stravenky, tak jídlo zajištěné na pracovišti i stravenkový paušál. Jedná se o část příjmu zaměstnance, která je osvobozena od daně, pokud během směny odpracoval aspoň 3 hodiny a nevznikl mu během ní nárok na stravné v rámci cestovních náhrad.

Osvobození od daně je u zaměstnanců limitováno do 70 % horní hranice stravného, které zaměstnavatel může poskytnout při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Pokud zaměstnanec pracuje více než 11 hodin, může mu zaměstnavatel poskytnout i druhý stravenkový paušál. Jestliže zaměstnavatel poskytne příspěvek, který překročí zmíněný limit, bude tato nadlimitní část příjmem, jenž vám zaměstnavatel musí zdanit a odvést z něj pojistné.

1.4. Vyšší zahraniční stravné

Od 1. ledna 2024 dochází ke změnám v některých sazbách zahraničního stravného, které povinně vyplácí zaměstnavatel, když vás vyšle pracovat mimo ČR. Sazby zahraničních cestovních náhrad jsou pro rok 2024 stanoveny vyhláškou č. 341/2023 Sb.

Změny se týkají zemí jako je např. Chorvatsko (v roce 2023 byla sazba 40 EUR, od roku 2024 bude 45 EUR), Maďarsko (v roce 2023 byla sazba 40 EUR, od roku 2024 bude 45 EUR) nebo Španělska (v roce 2023 byla sazba 45 EUR, od roku 2024 bude 50 EUR). Některé sazby v zemích jako je např. Německo nebo Rakousko zůstávají stejné (45 EUR).

1.5. Zaměstnanecké benefity

Omezení zaměstnaneckých benefitů hrozí na základě účinnosti tzv. konsolidačního balíčku. V rámci daňových úprav byl totiž stanoven limit pro daňovou uznatelnost těchto typů zaměstnaneckých benefitů, a to do výše jedné poloviny průměrné mzdy za dané zdaňovací období (v roce 2024 tedy do částky 21.983,- Kč). Příspěvky, které hranici překročí, budou vstupovat do daňového základu zaměstnance a budou tedy podléhat odvodům na zdravotní a sociální pojištění, jakož i dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, což je krajně nevýhodné pro obě strany.

1.6. Změny ve FKSP

Od 1. 1. 2024 dojde ke snížení prostředků do Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) o polovinu, tzn. z 2 % na 1 % z objemu nákladů zúčtovaných na platy/mzdy.  Novinkou je také, že nejméně polovina základního přídělu do fondu bude povinně určena na podporu produktů na zabezpečení ve stáří zaměstnanců. 

V současné době je objem prostředků na FKSP stanoven ve výši 2 % z objemu prostředků na platy, což pro rok 2023 jen v regulovaných organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích činí 5,2 mld. Kč. Pravidla pro využití FKSP již nově nebude upravovat vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb, která bude zrušena.

1.7. Zrušení další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví

Od 1. 1. 2024 dojde ke zrušení institutu další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví. Dále bude také umožněno, aby vybraní zaměstnanci ve zdravotnictví mohli za určitých podmínek vykonávat práci až v rozsahu 24 hodin v kuse. Zaměstnanci bude v takovém případě garantován bezprostředně navazující prodloužený odpočinek (22 hodin v případě výkonu práce v délce 24 hodin).

1.8. Snížení náhrady za home office

V říjnu 2023 vstoupila v účinnost novela zákoníku práce, která zavedla pravidla pro výkon práce doma (home office). Zákonodárce stanovil povinnost zaměstnavateli povinnost hradit zaměstnancům náklady, které souvisejí s jejich prací doma – tzv. paušální částka. Tato částka byla stanovena na 4,60 Kč/hodinu, pro rok 2024 je stanovena tato částka na 4,45, po zaokrouhlení 4,50,-Kč/hodinu.

1.9. Změna v oblasti potírání tzv. nelegální práce

Orgány inspekce práce budou moci zakázat danou činnosti, pokud se prokáže výkon nelegální práce,. Inspektorát práce tak bude moci využit také sekundárních postihů (neposkytování příspěvků, nemožnost zaměstnávat cizince). Dále dojde k rozšíření ručení za pokutu za nelegální práci, aby nebylo výhodné obcházet zákaz nelegální práce přes pochybné subdodavatele.

2. Změna výše povinných odvodů OSVČ

Od nového roku se zvýší odvody OSVČ. Je naplánováno, že konkrétně v letech 2024-2026 vzroste minimální vyměřovací základ pojistného na sociální pojištění OSVČ z 25 % na 40 % průměrné mzdy, tj. o 5 procentních bodů ročně, čímž se přiblíží minimální vyměřovací základ na úroveň minimální mzdy. Zároveň budou OSVČ platit pojistné nejméně z 55 % namísto současných 50 % základu daně. Zdaněny jsou obě skupiny (zaměstnanci i OSVČ) stejně sazbou daně 15 % pro základ daně do 36násobku průměrné mzdy a 23 % pro část základu daně přesahujícího 36násobek průměrné mzdy. U zaměstnanců je základem daně tzv. hrubá mzda, u OSVČ je pak základem daně rozdíl mezi příjmy a výdaji.

Sociální pojištění

Minimální měsíční vyměřovací základ pro hlavní činnost pro rok 2024 činí 30 % průměrné mzdy, tedy 13 191,-Kč. Minimální záloha pro hlavní činnost je tedy nově 3852,-Kč.

Minimální zálohy pro OSVČ při vedlejší činnosti se nově odvozují od vyměřovacího základu odpovídajícího 11 % průměrné mzdy, tedy z částky 4837,-Kč. Nová výše zálohy činí 1413,-Kč.

Vedlejší činnost také nebude podmíněna pobíráním tzv. rodičovského příspěvku. OSVČ nově vykonávají vedlejší činnost z titulu péče o dítě do 4 let. Dosud přitom byla podmínka pro vznik vedlejší činnosti navázána na pobírání rodičovského příspěvku. Pro potřeby důchodového pojištění už tedy nehraje roli pobírání zmíněné dávky, ale věk dítěte, o které je pečováno.

Nemocenské pojištění

Minimální platba na nemocenské pojištění pro OSVČ se stanovuje jako 2,7 % z minimálního vyměřovacího základu a pro letošek je ve výši 216 Kč měsíčně.

Zdravotní pojištění

Minimální záloha pro OSVČ vykonávající hlavní činnost je rok 2024 ve výši 2968,-Kč.

Tyto změny záloh se projevily také v případě paušální daně.

Platba pro první pásmo se zvyšuje o 1290 Kč měsíčně na 7498,-Kč (4430 Kč důchodové pojištění + 2968 Kč zdravotní pojištění + 100 Kč daň z příjmů).

Platba pro druhé pásmo se zvyšuje o 745 Kč měsíčně na 16 745,-Kč (8191 Kč důchodové pojištění + 3591 Kč zdravotní pojištění + 4963 Kč na daň z příjmů).

Platba pro třetí pásmo se zvyšuje o 1139 Kč měsíčně na 27 139,-Kč (12 527 Kč důchodové pojištění + 5292 Kč zdravotní pojištění + 9320 Kč na daň z příjmů).

3. Novinky v sociálním zabezpečení

3.1. Změna ve vnitřní struktuře České správy sociálního zabezpečení a vznik nového úřadu „Institut posuzování zdravotního stavu“

Od 01.01.2024 došlo ke změně ve vnitřní struktuře ČSSZ, která se však občanů ČR nijak nedotkne, neboť veškeré pobočky zůstávají zachovány. Změna spočívá pouze v administrativním členění ČSSZ.[4]

Institut posuzování zdravotního stavu bude mít sídlo v Hradci Králové a jeho úkolem bude:

 • posuzovat zdravotní stav a pracovní schopnost občanů;
 • doporučovat v rámci kontrolní lékařské prohlídky zařazení fyzických osob, které přestaly být invalidními, na pracovní rehabilitaci;
 • vyrozumívat písemně ošetřujícího lékaře o tom, že občan, který je dočasně práce neschopný, byl uznán invalidním na základě soudního řízení o žalobě;
 • zajišťovat podklady k posuzování zdravotního stavu v rozsahu vyplývajícím z přímo použitelných předpisů Evropské unie a z mezinárodních smluv;
 • spolupracovat s územními správami sociálního zabezpečení při poskytování odborné pomoci občanům a zaměstnavatelům.

Tento nový úřad má sloužit ke sjednocení posuzování zdravotního stavu, neboť mezi jeho hlavní náplň bude patřit vyhotovení zdravotních posudků. Celá dosavadní praxe by se proto měla zrychlit a navíc by měl zajistit pružnou aplikaci pokroků medicíny do posudkové praxe.

3.2. Nemocenské pojištění placené ze strany zaměstnance

Opětovně se zavádí placení nemocenského pojištění přímo zaměstnanci. Dříve platil nemocenské pojištění za zaměstnance pouze zaměstnavatel ve výši 2,1 %. Od 01.01.2024 se tato část ponechá a nově k tomu přibyde odvod samotného zaměstnance ve výši 0,6 %.

3.3. Vyšší náhrada příjmů při pracovní neschopnosti

Obdobně, jako se redukuje výdělek při výpočtu nemocenské, upravuje se také průměrný hodinový výdělek při stanovení výše náhrady mzdy za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. Ten se také nezohledňuje celý, ale snižuje se podle hodinových redukčních hranic, které se od 01.01.2024 zvyšují:

 1. redukční hranice na částku 1466 Kč
 2. redukční hranice na částku 2199 Kč
 3. redukční hranice na částku 4397 Kč

Nová výše redukčních hranic platí i pro výpočet dávek nemocenského pojištění pro OSVČ, kteří se k nemocenskému pojištění dobrovolně přihlásili.

Důsledkem je pak vyšší náhrada příjmů při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance/OSVČ.

4. Ochrana zdraví

4.1. Elektronizace zdravotnictví

Od nového roku se také pokračuje v elektronizaci zdravotnictví, kdy se posunut termín pro povinnost dodržovat standardy elektronického zdravotnictví od 01.01.2025 a využívat systém elektronického zdravotnictví až od data 1.1.2026, neboť dosud tento systém není zaveden.

4.2. Omezení prodeje tabákových a jiných výrobků

Při prodeji nebo v souvislosti s prodejem tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret, náhradních náplní elektronických cigaret nebo nikotinových sáčků bez obsahu tabáku v prodejnách se nově zakazuje nabízet nebo poskytovat spotřebiteli jakékoliv ekonomické výhody, včetně výhod prostřednictvím poukázek, nabídek slev, poskytování jakéhokoliv zboží nebo služeb zdarma nebo za nižší než obvyklou cenu.

Zákaz se vztahuje i na poskytování ekonomických výhod spotřebiteli za doporučení tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret, náhradních náplní elektronických cigaret nebo nikotinových sáčků bez obsahu tabáku jinému spotřebiteli.

Zakazuje se poskytovat tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety, náhradní náplně elektronických cigaret nebo nikotinové sáčky bez obsahu tabáku bezplatně nebo formou jiné výhody, a to v souvislosti s prodejem jakéhokoli zboží nebo služeb.

5. Nový stavební zákon

Konečně po několika letech nabyde účinnosti nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. v kompletním znění. Menší část bude účinná již od 01.01.2024, ostatní až o půl roku později od 01.07.2024.[5]

Kromě nové podoby stavebního zákona taktéž vstupuje v účinnost tzv. jednotné enviromentální stanovisko, které se bude vydávat místo až 26 různých stanovisek, rozhodnutí či vyjádření, které doposud bylo potřeba v rámci posouzení vlivů různých záměrů na životní prostředí absolvovat. Mělo by to tak zjednodušit celkovou administrativu spojenou s povolováním staveb.

6. Daně

Nejen v důsledku účinnosti tzv. konsolidačního balíčku dochází k velké změně v oblasti daní.

6.1. Daň z příjmů

V rámci této daně dochází ke značným změnám.

V prvé řadě dochází ke zrušení několika slev na dani, a to za umístění dítěte v předškolním zařízení (tzv. školkovné) a na studenta. U slevy na manželku přibyla další podmínka, která musí být splněna a sice že ten, na koho se sleva vztahuje, musí pro uplatnění slevy pečovat o dítě do 3 let.

Dále se ruší také některé odpočty od základu daně:

 • za členské příspěvky odborům;
 • za úhradu zkoušek ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

Změny v odpočtu od základu daně se týká také za produkty na spoření na důchod ve III. pilíři a životní pojištění. Platba na penzijní spoření a životní pojištění půjde odečíst od základu daně do částky 48.000 Kč s tím, že do tohoto limitu se započítávají i další platby na státem podporované produkty spoření na stáří (tzv. dlouhodobé investiční produkty = DIP). Mezi DIP lze řadit také mj. akcie, dluhopisy, investice do podílového fondu, spořící či termínovaný vklad nabízené bankami, obchodníky s cennými papíry. Nově vzniká také tzv. pojištění dlouhodobé péče. Tento nový produkt má krýt riziko, že se vy nebo vaše blízká osoba stanete závislými na pomoci jiné osoby při zvládání základních životních potřeb kvůli (dlouhodobě) špatnému zdravotnímu stavu.

Změny nastávají mj. také u danění služebních vozů, které jsou používány vedle firemních i pro soukromé účely. Platí, že se jedná o nepeněžní příjem, který zaměstnavatel zdaňuje 1 % ze vstupní ceny vozu za každý měsíc, minimální částka je 1000,-Kč. Pokud dostane zaměstnanec od zaměstnavatele nízkoemisní vůz, pak se daní pouze 0,5 % jeho pořizovací ceny za měsíc.

Od 1.1.2024 se zavádí nový pojem, tzv. bezemisní vozidlo využívající pro svůj pohon elektrickou energii či vodík, případně nemá žádné emise CO2. V tom případě zaměstnavatel tento příjem zdaní částkou pouze 0,25 % ze vstupní ceny vozu za každý měsíc. Jestliže má zaměstnanec od zaměstnavatele k dispozici více vozů i pro soukromé účely, pak se daň odvádí ve výši daného procenta z nejvyšší vstupní ceny jednotlivých vozů. Pokud může zaměstnanec používat více vozů najednou během jednoho měsíce, bude nepeněžní příjem součet částek, které odpovídají výši daného procenta vstupní ceny každého vozu, které má k užívání.

Novinkou je i zavedení vyšší sazby daně z příjmů fyzických osob pro lidi s příjmem ve výši trojnásobku průměrné mzdy – cca 131.901,-Kč/měsíc (do roku 2023 to bylo do čtyřnásobku průměrné mzdy), kdy sazba bude činit 23 %.

Změna se zavádí v sazbě daně z příjmů právnických osob, kdy se tato zvyšuje z 19 % na 21 %. Změna platí až pro příjmy za rok 2024. Kromě toho dochází i k omezení některých daňových výhod, například daňové uznatelnosti při nákupu osobních aut pro podnikatelské účely, jež se nově vztahují jen na první 2 000.000,-Kč z ceny vozu. Už také není daňově uznatelný dar na reprezentaci do 500 Kč v podobě tzv. tichého vína (ačkoli nulová sazba spotřební daně zůstává u tichého vína i nadále).

6.2. Daň z nemovitosti

Z důvodu účinnosti tzv. konsolidačního balíčku se sazba daně z pozemků, sazba ze staveb a jednotek zvedne oproti roku 2023 o cca 80 %. Dochází také ke zvýšení sazby daně za 1 m2 zastavěné plochy za každé další nadzemní podlaží (pro rok 2023 se sazba zvýšila o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží, v roce 2024 o 1,40 Kč).  Z důvodu těchto změn nemusí poplatník podávat nové daňové přiznání, finanční úřad ho obešle nejpozději do 31.5.2024 s novou částkou sám.

Dále se zavádí tzv. inflační koeficient, kterým se bude každý rok násobit výsledná daň z pozemků a ze staveb a jednotek.

Pro zemědělské pozemky je inflační koeficient vždy 1,0, protože při stanovení základu daně u těchto pozemků se již inflace zohledňuje. Změnu inflačního koeficientu bude vyhlašovat Ministerstvo financí formou sdělení zveřejněného ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv do 30. 6. kalendářního roku bezprostředně předcházejícího zdaňovacímu období. Meziročně může dojít ke zvýšení inflačního koeficientu maximálně o 20 % (tj. o jednu pětinu). Na zdaňovací období roku 2024 je inflační koeficient stanoven na základě přechodných ustanovení zákona o dani z nemovitých věcí ve výši 1,0. Pokud dojde ke změně inflačního koeficientu, poplatník daně nemá povinnost podávat daňové přiznání, správce daně přepočítá daň inflačním koeficientem z moci úřední a stanoví daň hromadným předpisným seznamem a informuje poplatníky o nové výši daně dle jimi zvoleného způsobu – e-mailem, datovou schránkou, poštovní poukázkou či platbou SIPO.

Dále se navyšuje daň na místnosti v obytných domech a jednotkách pro bydlení využívaných k podnikání v oboru ubytování. Jedná se o obytné budovy, kdy jejich část je pronajímána třetím osobám. Poplatníkům, kteří v budově obytného domu poskytují v některých místnostech či bytech ubytování, a to bez ohledu na skutečnost, že disponují rozhodnutím stavebního úřadu o změně využití stavby, ale nepřiznávají celou budovu obytného domu se sazbou daně pro podnikání, protože nadpoloviční část podlahové plochy budovy je užívána k bydlení, vzniká povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2024, ve kterém musí uvést zvýšení daně za místnosti využívané k podnikání v oboru ubytování.

Mimo zvýšení daně zůstávají situace, kdy je určitá místnost rodinného domu užívána zároveň k bydlení a k podnikání. Například švadlena či krejčí využívají obývací pokoj v průběhu dne nejenom k bydlení, ale i k podnikání, protože v něm šijí a zkouší, nebo IT vývojář programuje na počítači ve své ložnici.

Poplatníci, kteří již zvýšení daně u budovy obytného domu uvedli na zdaňovací období roku 2023, nemusí z důvodu změny zvýšení daně podávat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2024. Správce daně provede přepočet zvýšení daně z moci úřední na základě přechodných ustanovení zákona o dani z nemovitých věcí.

Dále se budou garáže zdaňovat podle zápisu v katastru nemovitostí. U garáží nezapsaných v katastru se nic nemění.

Od 1. 1. 2024 dojde ke kompletnímu vyjmutí vodních ploch z předmětu daně z nemovitých věcí. Oproti současnému stavu tak již předmětem daně nebudou rybníky sloužící k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb. V důsledku této změny nebudou příslušní poplatníci povinni podávat daňové přiznání.

Zavádí se také mj. také nová snížená sazba pro nevyužitelné pozemky. Pozemky druhu „ostatní plocha“ se způsobem využití pozemku neplodná půda, zamokřená plocha, mez, stráň nebo zeleň budou od 1. 1. 2024, tedy zdaňovacího období roku 2024, zařazeny do tzv. skupiny „nevyužitelných ostatních ploch“ a použije se u nich sazba daně 0,08 Kč za m2. Dochází tak ke snížení zdanění u těchto pozemku ve srovnání se současným stavem. Obec bude moci tyto pozemky a pozemky se způsobem využití jiná plocha obecně závaznou vyhláškou od daně zcela osvobodit.  Poplatník nemusí v důsledku změny podávat daňové přiznání.

Více ke změnám daně z nemovitosti zde: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Novela_zakona_o_dani_z_nemovitych_veci_zmeny2024.pdf

6.3. Daň z přidané hodnoty

Snad jedna z největších změn se stala v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH). Ze tří sazeb jsou zavedeny nově pouze dvě, a to základní ve výši 21 % a snížená ve výši 12 %.

Sjednocením snížených sazeb dochází k poklesu daně z 15 na 12 % např. u potravin bez nápojů, zdravotnických prostředků, stavebních prací, dětských autosedaček nebo pohřebních služeb.

Ke zvýšení daně (z původní sazby 10 % na nových 12 %) došlo dále např. u vodného, stočného, veřejné dopravy, léků. Časopisů a novin, kulturních a společenských akcí, restaurací a hospod a ubytovacích zařízení.

Speciální sazbu mají knihy, které mají nulovou sazbu DPH.

Podrobnější souhrn změn v oblasti DPH zde: https://www.behounek.eu/l/dph-sazby/

6.4. Vedení účetnictví v zahraniční měně

Firmy, které mají většinu transakcí v cizí měně, budou od 1. 1. 2024 moci vést účetnictví ve funkční měně (EUR, USD, GBP) a zároveň v této měně vyplnit daňové přiznání a daň zaplatit.

Další změny v oblasti  daní zde: https://www.mfcr.cz/cs/ministerstvo/media/tiskove-zpravy/2023/prehledne-ktere-zmeny-prinese-rok-2024-nejen-pro-o-54178

7. Další změny

Od 01.01.2024 vstupují v účinnosti i další změny jako např.:

 • velká novela zákona o matrikách;
 • změny v oblasti zprostředkování práce;
 • pravidelná valorizace důchodů (konkrétně navýšení základní výměry);
 • zvýšení zvláštního příspěvku k důchodu;
 • změna výše rodičovského příspěvku;
 • zpřísnění podmínek pro nárok na podporu v nezaměstnanosti;
 • valorizace úrazových rent nebo příspěvku na péči;
 • změna státních příspěvků u spoření na důchod ve III. pilíři a snížení státní podpory u stavebního spoření;
 • změny v oblasti volných pracovních míst;
 • zvýšení ceny regulované elektřiny a plynu a vrácení poplatku za obnovitelné zdroje energie (POZE);
 • zakotvují se podmínky pro vytvoření zprávy o udržitelnosti v oblasti ESG dle zákona o auditorech;            
 • nová pravidla pro splacení hypotéky;
 • zavedení aplikace eDoklady, kdy můžete mít občanský průkaz nebo řidičský průkaz v mobilu;
 • zrušení velkého technického průkazu pro motorová vozidla a nahrazení jiným dokladem;
 • zvýšení limitu pro škodu na zdraví a majetku u povinného ručení z 35.000.000,-Kč na 50.000.000,-Kč a povinnost mít povinné ručení pro vozidla mající konstrukční rychlost nad 25 km/hod a jejich provozní hmotnost je větší než 25 kg;
 • změna v bodovém silničním systému a systému ukládání pokud za dopravní přestupky;
 • nová pravidla pro rozúčtování tepla v centrálně vytápěných domech;
 • peněžité tresty, pořádkové pokuty a náhrady nákladů řízení uložené ve prospěch státu vymáhá nyní celní správa.

Tento výčet není definitivní, přičemž s novým rokem vešlo v účinnost několik desítek zákonů (resp. novel zákonů).

8. A na co se můžeme těšit v průběhu roku 2024?

V březnu 2024 nás čeká zvýšení poplatku za dálniční známku pro osobní automobily na 2300 Kč (1 rok), 430 Kč (30 dnů), 270 Kč (10 dnů), 200 Kč (1 den).  Automobily na zemní plyn nebo biometan mají ceny nižší (1150 Kč, 210 Kč, 130 Kč, 100 Kč).

Od července 2024 nabyde účinnosti druhá část novely zákoníku práce, která zavádí zaměstnancům činných na základě dohod o provedení práce a činnosti účast na sociálním a zdravotním pojištění, pokud úhrn všech započitatelných příjmů překročí rozhodnou částku. Zaměstnavatelé budou také povinni vést evidenci o svých zaměstnancích činných na základě dohod.

Nově se zavede tzv. elektronický příkazový blok, který může být v případě přestupku na místě uložen právnické osobě nebo fyzické osobě podnikající. Do 30.06.2027 mohou však elektronický blok vydal jen Policie ČR a celní správa.

Dne 01.07.2024 vejde v účinnost další část stavebního zákona.

Matriční doklad bude moci nově vydávat kterýkoliv matriční úřad. Doslovný výpis z matriky však provede pouze příslušný matriční úřad. Spolu s tím se budou moci vydávat doklady v elektronické podobě.

V říjnu 2024 začne platit podmínka, že aby mohl pojištěnec odejít do předčasného důchodu, musí získat dobu pojištění aspoň v délce 40 let…


[1] Zákon č. 349/2023 Sb.

[2] Dohoda o provedení práce a dohoda o provedení činnosti.

[3] Nařízení vlády ČR ze dne 13.09.2023, č. 286/2023 Sb.

[4] Blíže ke změně v organizační struktuře: https://www.cssz.cz/-/zmeny-ve-strukture-ceske-spravy-socialniho-zabezpeceni-cssz-znamenaji-usporu-nakladu-mene-administrativy-vyssi-rychlost-i-rozsirene-moznosti-pro-klien

[5] K přesné aplikaci zákona odkazujeme na § 334a zákona č. 283/2021 Sb.

Mohlo by vás zajímat

Dne 01.10.2023 nabude účinnosti dlouho očekávaná novela zákoníku práce. Jaké změny nás však konkrétně čekají? 1) Dohody o provedení práce…

Dobrý den, asi před rokem jsem koupila prostřednictvím renomované realitní kanceláře rodinný domek i s pozemkem. Vlastnické právo k rodinnému domku bylo…

1/2018, Můj dům, Hedvika Hartmanová (a Martin Stříbrný) Na dotazy našich čtenářů týkající se ukončení smlouvy na sdružené dodávky energií po úmrtí…

Informace pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

Internetová stránka České advokátní komory je www.cak.cz