Návod: Daňové přiznání krok za krokem

Musíte si vyplnit sami daňové přiznání? Bez obav, provedeme vás čtyřmi stranami formuláře řádek po řádku.

Musíte si vyplnit sami daňové přiznání? Bez obav, provedeme vás čtyřmi stranami formuláře řádek po řádku.

Záhlaví: Napište sídlo finančního úřadu, který přísluší místu vašeho trvalého bydliště (Rozlišuje se podle krajů). Platí bydliště v době, kdy podáváte daňové přiznání. Ve formuláři je i kolonka o územním pracovišti – tam je umístěn váš spis. Informaci o tom, kam patříte, najdete na www.cds.mfcr.cz nebo vám ji řeknou na všem obecním úřadě.

Řádek 01: Zaměstnanci nepíší nic, podnikatelé vyplní daňové identifikační číslo, které jim finanční úřad přidělil, když se registrovali k placení daní.

Řádek 02: Máte-li devítimístné rodné číslo, nedopisujte nikam žádnou nulu, nechte prostě poslední políčko volné.

Model: Jan Malý nepodniká, vyplňuje tedy jen druhou kolonku.

Řádek 03: Zaškrtněte řádné daňové přiznání. Ostatní řádky slouží pro ty, kdo po podání formuláře najdou v přiznání chybu.

Řádek 04: Týká se pouze těch, kdo jsou v insolvenčním řízení či vyplňují daňové přiznání za zemřelého.

Řádek 05: „Ano“ je pro ty, kdo mají daňového poradce. S ním si mohou prodloužit termín odevzdání přiznání na 1-. červenec a poradce jim formulář zpracuje. To se týká spíš podnikatelů, zaměstnanci obvykle nemají důvod vypořádání odkládat. Kdo si podá daňové přiznání bez dopomoci, označí křížkem políčko „ne“.

Model: Jan podává daňové přiznání sám do 1. dubna, zaškrtne tedy kolonku „ne“.

Řádek 05a: Týká se podnikatelů, kteří mají povinnost auditu ze zákona.

Neoznačený řádek: Nenechte se zmýlit tím, že formulář vyplňujete teď, přiznání podáváte za rok 2015, ten tedy vepište do prvního políčka. Další dvě kolonky od/do se týkají jen podnikatelů v konkurzu a těch, kteří podávají přiznání za zemřelého.

1. oddíl

Údaje o poplatníkovi

Řádky 06 až 18: Osobní údaje vyplňte podle občanského průkazu. Problematické by mohly být snad jen následující řádky:

Řádek 07: Rodné příjmení vypište, když jste po svatbě přijali příjmení manžela či manželky a jmenujete se jinak než za svobodna.

Řádek 11: Týká se jen těch, kdo v Česku sice platí daně, ale nebydlí zde, tedy cizinců.

Řádek 14: V menších sídlech nemusí mít domy číslo orientační, pak ho nevyplňujete.

Řádek 16: Napište číslo svého telefonu – pevnou linku či mobil. Může to pro vás znamenat úsporu času, když vám úředník zatelefonuje a rychle si ověří údaj nebo vás požádá o doplnění nějakého potvrzení. Proto uveďte také e-mail v řádku 17.

Řádky 19 až 22: Vyplní je jen ti, kdo se počátkem roku 2016 přestěhovali a podávají daňové přiznání jinde, než kde ve zdaňovacím období (2015) bydleli.

Řádky 23 až 30: Týkají se jen lidí, kteří v Česku platí daně, ale nebydlí zde. V řádku 30 označte „ne“, když nemáte obchodní spojení se zahraniční spřízněnou osobou.

Chybějící podpis je nejčastější chybou, kterou úředníci na finančních úřadech řeší. Nezapomeňte, že kdo žádá o vrácení přeplatku, podepisuje se na zadní straně formuláře dvakrát.

Modelový příklad

Pan Jan Malý pracuje jako fakturant. Jeho hrubá mzda v roce 2015 byla 312 000 korun. Zaměstnavatel za něj odvedl pojistně na sociální a zdravotní pojištění ve výši 106 080 korun, zálohu na daň z příjmů zaměstnavatel neodváděl, naopak panu Malému vyplácel daňový bonus ve výši 3 351 korun, protože pan Malý vyživuje tři děti a součet slev byl vyšší než vypočtená záloha.

Nejstarší dcera Petra chodí do školy, Klárka je ve školce (školkovné 1 000 korun měsíčně) a dvouletý Honzík je doma s manželkou Zuzanou, která je na rodičovské dovolené.

Rodina bydlí v domě, na který splácí hypotéku, od banky dostala potvrzení o zaplacených úrocích na částku 22 320 korun. Jan má životní pojistku, platí 1 000 korun měsíčně a i na zaplacené pojistné dostal potvrzení od pojišťovny. Oba manželé jsou dárci krve, loni každý daroval krev třikrát. Zuzana si přivydělává doučováním matematiky, v roce 2015 tak získala 24 000 Kč.

2. oddíl

Dílčí základ daně, základ daně, ztráta

Řádek 31: Zaměstnanci napíší roční hrubou mzdu od všech zaměstnavatelů. Údaje jsou na Potvrzení o zdanitelných příjmech, které vydá mzdová účetní.

Model: Pan Malý zapíše 312 000 korun.

Řádek 32: Vyplňte, kolik za vás zaměstnavatel zaplatil na sociálním a zdravotním pojištění. Částku najdete opět na Potvrzení o příjmech.

Model: Jan uvede 106 080 korun.

Řádek 33: Vypište, když jste měli příjmy ze zahraničí (země, se kterou ČR nemá smlouvu o zamezení dvojímu zdanění) a platili z nich v zahraničí daň.

Řádek 34: Sečtěte řádky 31 a 32 a odečtěte řádek 33.

Model: Jan sečte hrubý příjem a povinné pojistné zaplacené zaměstnavatelem, výsledek je 418 080 korun, to je jeho superhrubá mzda.

Řádek 35: Jen pro zaměstnance s příjmy z ciziny.

Řádek 36: Opište řádek 34.

Řádek 36a: Týká se zaměstnanců, kteří měli příjmy z ciziny. Jinak opíšete údaj z řádku 36.

Řádek 37: Kolonka je pro ty, kdo měli příjmy z podnikání. Do řádku 37 napíšou hodnotu z řádku 114 Přílohy číslo 1 daňového přiznání (tématu se budeme věnovat 23. února).

Řádek 38: Většiny lidí se netýká. Sem se uvádí zisk z vkladových listů, dividend, úroků…, jež nebyly před výplatou zdaněny.

Řádek 39: Když něco pronajímáte, třeba byt, vyplňte nejprve Přílohu číslo 2 (tématu se budeme věnovat 16. února). Do řádku 39 přeneste řádek 206 z této přílohy.

Řádek 40: Přeneste řádek 209 z Přílohy číslo 2. Jde o příjmy, které máte například z nákupu a prodeje soukromého majetku (tématu se budeme věnovat 16. února).

Řádek 41: Sečtěte řádky 3ý, 38, 39 a 40, tedy jiné než zaměstnanecké příjmy. Píše se kladní i záporná hodnota.

Řádek 41a: Kdo nemá příjmy z ciziny, opíše údaj z řádku 41.

Řádek 42: Součet řádků 36a a 41a, když je kladný. Je-li řádek 41a záporný, zůstává hodnota řádku 36a.

Model: 418 080 + 0 = 418 080 korun.

Řádek 43: Vyplňují jen ti, kdo budou platit solidární daň (celkové roční hrubé příjmy jsou přes 1 277 328 korun). Vyplňte hrubý příjem od zaměstnavatelů, případně snížený o příjmy ze zahraničí, které se vyjímají ze zdanění. V modelu 312 000 korun.

Řádek 44: Vyplňují pouze podnikatelé, kteří uplatňují ztrátu z minulých let.

Řádek 45: Odečtěte řádek 42 minus řádek 44.

3. oddíl

Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem

Řádek 46 až 53: Zde uvedete skutečnosti, které mohou snížit daňový základ (více na stranách 2–4 tohoto magazínu).

Model: Jan daroval 3x krev a má o tom potvrzení, může si odečíst 6 000 korun. Zuzaniny odběry si odečíst nemůže, to musí udělat Zuzana sama. Jan je vyplní do řádku 46. Platí hypotéku a banka mu poslala potvrzení o zaplacených úrocích. Cifru 22 320 uvede do řádku 47, do políčka vedle částky zapíše číslici 12, protože platil úvěr celý rok. Do řádku 49 vyplní 12 000 jako úlevu za zaplacení životní pojištění. Není v odborech ani si neplatil další vzdělávání. Kolonky 49 až 53 nechá prázdné či do nich zapíše nulu.

Řádek 52a: Týká se poskytování odborné praxe, pro běžného čtenáře není významné.

Řádek 54: Sečtěte řádky 46 až 53.

Model: 6 000 + 22 320 + 12 000 = 40 320 korun.

Řádek 55: Od řádku 45 odečtěte řádek 54.

Model: 418 080 + 40 320 = 377 760.

Řádek 56: Údaj z řádku 55 zaokrouhlete na celé stokoruny dolů.

Model: 377 700 korun.

Řádek 57: Vypočtěte daň, sazba je 15 procent.

Model: 377 700 x 0,15 = 56 655 korun.

4. oddíl

Daň celkem, ztráta

Řádek 58: Opište řádek 57 či řádek 33 (ti, kteří měli příjmy ze zahraničí).

Řádek 59: Sem se vypočte solidární daň. Platí ji ti, kdo měli v roce 2015 příjem vyšší než 1 277 328. Daň se vypočte podle vzorce (příjem – 1 2777 328 x 7 %).

Řádek 60: Součet řádků 58 a 59.

Řádek 61: Týká se podnikatelů, kteří vykazují ztrátu. Napíší sem její výši z řádku 41 a bez znaménka minus.

5. oddíl

Uplatnění slev na daní a daňové zvýhodnění

Řádky 62, 63: Týkají se jen některých podnikatelů.

Neoznačené řádky v tabulce 1:

Řádek nahoře: Údaje o manželce (manželovi) vyplňují ti, kteří si chtějí odečíst slevu na vyživovaného manžela, jenž s nimi žije ve společné domácnosti.

Za rok 2015 můžete uplatnit vyšší slevy na druhé a třetí dítě. Slevu na poplatníka mohou opět využít i důchodci, kteří mají mimo penze ještě další příjmy, třeba z pronájmu, zaměstnání či podnikání. – Ondřej Homolka, daňový poradce, AK Hartmanová & Steininger.

Řádek 64: Vyplňte částku, o kterou si každý poplatník může snížit daň sám za sebe, za rok 2015 je to 24 840 korun.

Řádek 65a: Týká se manželů, z nichž jeden má roční příjmy nižší než 68 000 korun. Snížit daň lze o 24 840 korun. V případě, že manželství bylo zavřeno v průběhu roku, lze slevu 2 070 korun uplatnit pouze za ty měsíce, kdy manželství trvalo už od prvního dne měsíce. Počet měsíců označte v prvním okénku. Pozor: podnikatelé, kteří uplatňují výdaje paušálem, nemohou tuto slevu využít.

Model: Jak byl ženatý celý rok a jeho žena měla kromě rodičovského příspěvku příjmy za doučování v celkové výši 24 000 korun. Ona bude podávat vlastní daňové přiznání, ale i tak si Jan může uplatnit slevu za vyživovanou manželku. Do řádku napíše částku 24 840 korun.

Řádek 65b: Pokud je vyživovaný manžel invalida III. stupně nebo má průkaz ZTP/P, odečtete si dvojnásobek. Tedy 4 140 korun za každý měsíc vyživování, za celý rok 49 680 korun. Pozor: ani v tomto případě nemohou podnikatelé, kteří uplatňují výdaje paušálem, tuto slevu využít.

Řádek 66: Když pobíráte invalidní důchod pro invaliditu I. a II. Stupně, vepište 2 520 korun za celý rok či 210 korun za každý měsíc, kdy jste důchod dostávali.

Řádek 67: Jste-li uznáni invalidními pro invaliditu III. stupně, uveďte 5 040 korun za celý rok nebo 420 korun za každý měsíc.

Řádek 68: Vyplňuje ten, kdo vlastní průkaz ZTP/P, nemusí přitom pobírat invalidní důchod. Napište částku 16 140 korun za rok či 1 345 korun za každý měsíc, kdy jste byli držiteli průkazu ZTP/P.

Řádek 69: Studenti do 26 let (doktorandi denního studia do 28 let) mohou odečíst dalších 4 020 korun za rok či 335 korun za každý měsíc studia. Není přitom podstatné, jestli se měsíce studia kryjí s měsíci výdělečné činnosti.

Řádek 69a: Takzvané školkovné. Pokud vaše dítě chodí do předškolního zařízení a žije s vámi ve společné domácnosti, doložte potvrzení o tom, kolik v něm platíte, částku až 9 200 korun za rok 2015 pak můžete uplatnit jako daňovou slevu. Tuto možnost může využít jen jeden z rodičů.

Model: Jan odečítá 9 200 korun, školkovné sice bylo vyšší, ale limit pro rok 2015 byl právě 9 200 korun. K daňovému přiznání o tom přiloží potvrzení.

Řádek 70: Sečtěte řádky 62 a 69a.

Řádek 71: Od vypočtené daně z řádku 60 odečtěte slevu z řádku 70. Pokud vám vyjde záporné číslo, napište nulu.

Model: Daň 56 655 korun minus sleva na poplatníka 24 840 korun, sleva na vyživovanou manželku 24 840 korun a sleva za školkovné 9 200 korun = – 2 225, Jan tedy zapisuje podle pokynů nulu.

Neoznačené řádky v tabulce 2: Údaje o dětech žijících v domácnosti. Vyplňte příjmení, jméno, rodné číslo a dobu, po kterou s vámi děti žily. Živíte-li více než čtyři děti, další uveďte na volný papír. Tabulka je tentokrát rozdělena do sloupců – každé dítě má svůj sloupec na uvedení počtu měsíců.

Řádek 72: Daňové zvýhodnění na děti, které živíte. Výše je 13 404 korun na první dítě či 1 117 korun za každý měsíc, kdy s vámi dítě žilo (platí pro ty, které se v průběhu roku narodily nebo ukončily studium). Je-li dítě invalidní (má průkaz ZTP/P), je částka dvojnásobná. Na druhé dítě počítejte obdobně s částkami 15 804 ročně/1 317 měsíčně a na třetí a další děti 17 004/1 417. Slevu může uplatnit jen jeden z rodičů. Pozor: podnikatelé, kteří uplatňují výdaje paušálem, nemohou ani tuto slevu využít.

Model: Jan uvede 46 212 korun – sleva na tři děti.

Řádek 73: Opište částku z řádku 72, nejvýše však do výše řádku 71.

Řádek 74: Vypočtěte řádek 71 minus řádek 73 a výsledek zapište do kolonky. Částka, která vám vyšla, je to, co máte zaplatit na dani.

Model: Jan zapisuje výši daně 0, jak mu vyšlo v řádku 71.

Řádek 75: Daňový bonus dostane ten, kdo si vypočetl daň nižší (řádek 71) než daňové zvýhodnění na děti (řádek 72). Nejvyšší možný daňový bonus pro rok 2015 je 60 300 korun, víc nikdo dostat nemůže. Podmínkou k vyplacení bonusu je to, aby rodič vydělal alespoň 55 200 korun za rok (údaj pro rok 2015).

Model: Jan bude příjemcem daňového bonusu 46 212 (daňové slevy na děti) minus 0 (vypočtená daň) = 46 212 korun. Tolik dostane vyplaceno jako daňový bonus.

Řádek 76: Výše daňových bonusů na děti, které již zaměstnavatel vyplatil – údaj je uveden ne potvrzení z účtárny.

Model: Zaměstnavatel Janovi vyplatil 3 351 x 12 = 40 212 korun.

Řádek 77: Vypočtěte: řádek 75 minus řádek 76, výsledek jsou bonusy, které vám stát má ještě doplatit.

Model: 46 212 – 40 212 = 6 000

6. oddíl

Dodatečné DAP

Řádky 78 až 83: Nevyplňujte, určeno pro ty, kdo v daňovém přiznání objeví chybu a budou finančnímu úřadu posílat opravu po termínu pro podání daňového přiznání.

7. oddíl

Placení daně

Řádek 84: Podle potvrzení ze mzdové účtárny vepište, kolik vám zaměstnavatel během roku srazil na zálohách na daň.

Model: Jan Malý zapíše 0 korun.

Řádek 85: Zaměstnanci nevyplňují, podnikatelé uvedou zálohy na daň za rok 2015, které zaplatili ze svého podnikání.

Je vaše manželka na rodičovské? Jestli si v roce 2015 nevydělala víc než 68 000 korun, můžete ji uvést jako vyživovanou osobu a od vypočtené daně si odečíst 24 840 korun. Platí to i obráceně, když je na rodičovské muž, slevu si odečte jeho manželka.

Řádek 86: Týká se jen mizivé části podnikatelů, kteří mají finančním úřadem stanovenu paušální daň. Pozor, nezaměňujte ji s paušálním uplatněním výdajů z podnikání, to je naopak poměrně časté.

Řádky 87 až 90: Tyto kolonky jsou jen pro malou skupinu poplatníků.

Řádek 91: Od řádku 74 odečtěte cifry z řádků 77, 84, 85, 86, 87, 87a, 88, 89 a 90. Vyjde-li kladná hodnota, budete doplácet, při hodnotě záporné nemusí daň platit (když jste hradili zálohy nebo máte bonus na dítě, dostanete peníze).

Model: Jan neplatil v zaměstnání zálohy, naopak dostával bonus. I tak vypočetl, že mu na bonusu na děti finanční úřad doplatí 6 000 korun. O výplatu požádá na poslední straně základního formuláře, kde uvede nejen požadovanou částku, ale také číslo svého bankovního účtu a podepíše se (2x – jednou přiznání a jednou žádost o vrácení přeplatku).

Přílohy DAP: Označte ve sloupci vpravo počet listů daného typu přílohy podle toho, kterou přikládáte.

Příloha číslo 1: Vyplňují podnikatelé (mají živnostenské oprávnění či třeba dostávají honoráře).

Příloha číslo 2: Vypisují ti, kteří mají příjmy z pronájmu nebo například z prodeje osobního majetku, jejž se ziskem prodali do jednoho roku od koupě.

Příloha číslo 3: Týká se těch, kteří mají příjmy ze zahraničí, u nichž je uplatněna metoda zápočtu – příjmy podnikatelské a zaměstnanecké.

Pojistné přiznání: Tuto přílohu vyplňují ti, kdo byli účastníky takzvaného druhého pilíře důchodového systému.

Účetní závěrka: Přikládají ji podnikatelé, kteří vedou účetnictví (dříve podvojné).

Potvrzení od zaměstnavatele: Přikládají zaměstnanci, získají je ve mzdové účtárně. Když někdo během roku 2015 změnil místo, požádá o potvrzení u všech předchozích zaměstnavatelů.

Doklad o poskytnutém daru: Potvrzení o uhrazené částce nebo třeba o bezplatném darování krve.

Potvrzení o úvěru: Kdo má úvěr na bytové potřeby od hypoteční banky nebo stavební spořitelny, vyplnil řádek 47. Originál potvrzení o výši zaplacených úroků přiloží k daňovému přiznání. V prvním roce, kdy úlevu uplatňuje, je třeba přidat i kopii smlouvy o úvěru.

Potvrzení penzijního fondu: Ti, kteří spočívá v penzijním fondu více než 12 000 korun ročně, vyplnili řádek 48. Přiloží originál potvrzení o zaslaných platbách, které od penzijního fondu obdrželi poštou.

Potvrzení pojišťovny: Jestliže si platíte životní pojištění, které splňuje zákonné podmínky, abyste si o pojistné mohli snížit daňový základ, vyplnili jste řádek 49. Finančnímu úřadu pošlete originál potvrzení o platbě, který vám doručí pojišťovna.

Potvrzení o dalším vzdělávání: Doklad o zaplacení zkoušky u vzdělávacího kurzu, který potřebujete k vykonávání své profese.

Potvrzení zařízení péče o děti: Potvrzení o zaplaceném školkovném.

Potvrzení zaměstnavatele druhého….: Potvrzení, ve kterém zaměstnavatel druhého z manželů uvede, jaké čerpal či nečerpal druhý rodič zvýhodnění na děti.

Důvody pro podání dodatečného daňového přiznání: Zdůvodnění, proč podáváte dodatečné daňové přiznání.

Potvrzení o vyplacení…: Týká se daňových nerezidentů a příjmů, z nichž byla sražena daň a které lze uplatnit v rámci započitatelného příjmu.

Potvrzení od zahraničního správce daně: Kolonka pro ty, kteří uplatňují nárok na vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí.

Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru: Pro ty, kdo mají takzvané ostatní příjmy podle § 10 a uvedli, že jsou z prodeje či převodu nemovitosti.

Seznam…: Seznam potvrzení o zaplacené dani v zahraničí.

Další přílohy: Třeba potvrzení o studiu za děti, které jsou starší 18 let, čestné prohlášení jednoho z manželů, že nemá žádné příjmy…

Počet listů příloh: Sečtěte ve sloupci vpravo celkový počet listů příloh, které k daňovému přiznání přikládáte. Od všech si uschovejte kopii.

Model: Jan Malý má celkem šest příloh: potvrzení od zaměstnavatele, o dárcovství krve, z pojišťovny, doklad z banky o zaplacených úrocích, doklad o zaplaceném školkovném a čestné prohlášení manželky, že v roce 2015 měla příjmy nepřesahující hranici 68 000 korun.

První bílá tabulka Prohlašuji, že….

Zaměstnanci se jejím vyplňováním nemusí obvykle zabývat. Týká se těch, kteří svěřují vyplnění formulářů daňovému poradci.

Druhá bílá tabulka

Datum, podpis: do kolonky Datum vepíšete, kolikátého je, a do políčka Vlastnoruční podpis se podepíšete – když zapomenete, budete muset na úřad znovu.

Třetí bílá tabulka Žádost o vrácení přeplatku:

Pokud máte přeplatek, je důležité vyplnit neoznačené řádky v bílém boxu na straně 4 daňového přiznání dole. Zvolíte, zda si chcete nechat peníze poslat poštou na adresu, nebo na bankovní účet (to je rychlejší). I když však přiznání vyplníte a odevzdáte teď, finančním úřad bude peníze posílat až v průběhu dubna. Nakonec napíšete datum a opět se vlastnoručně podepíšete.

Máte datovou schránku? Přiznání musíte podat přes ni

Většina lidí se může rozhodnout, jestli daňové přiznání vyplní do tiskopisu ručně, nebo jestli využije internetového formuláře (například na www.idnes.cz/dane), jehož výhodou je, že po zadání údajů provede sám výpočty. Kdo si však zřídil datovou schránku (i když dobrovolně), nemá volbu. Musí schránku použít a přiznání podat jejím prostřednictvím. Jinak mu hrozí pokuta, v lepším případě 2 000 korun, ale kdyby byl úředník přesvědčen, že tím poplatník ztížil správ daní, může se pokuta vyšplhat až na 50 000 korun.

Pokud schránku nemáte, můžete tiskopis poslat přes počítač také – s elektronickým podpisem. A pokud volíte klasickou papírovou formu, můžete donést přiznání osobně na úřad (nechte si potvrdit převzetí na kopii dokumentu) nebo ho pošlete poštou doporučeně – v tom případě stačí podací lístek.

Když na daně zapomenete, hrozí samozřejmě pokuta. Nemusíte však panikařit, ačkoli je oficiální datum pro odevzdání 1. dubna, úřady tolerují dodání až o 5 dní později (to už však přiznání musí být fyzicky na úřadě, nestačí ho poslat poštou). Pokuta se počítá jako 0,05 % vyměřené daně (případně 0,01 % daňové ztráty). Maximální pokuta je 5 % daně či daňové ztráty a současně nejvýš 300 000 korun. Pokutu pod 200 korun úřad vůbec nepředepíše. Pokud však nepodáte daňové přiznání vůbec, i když třeba nemusíte platit daň, je pokuta 500 korun.

Mohlo by vás zajímat

V českých médiích často rezonuje zpráva, že největší legislativní změnou roku 2024 je tzv. konsolidační balíček.[1] Není to však tak zcela…

Paušál je pohodlný. Ti, kdo ho využívají, však nemohou odečítat slevu na vyživovanou manželku ani zvýhodnění na děti. Navíc mohou…

Více než tři čtvrtiny rodin v Česku vlastní nějakou nemovitost, a tak se jich týká placení daně. Víte, že zaplatíte…

Informace pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

Internetová stránka České advokátní komory je www.cak.cz