Němci své právníky cepují

9.10. 2017, Lidové noviny, Jan Sommerfeld

Německý systém výchovy právníků bývá zmiňován jako ideál, ke kterému by se mělo směřovat i v Česku. Jak ale funguje v realitě?

V Německu praktikuje dvě stě tisíc plně kvalifikovaných právníků, tedy takových, kteří vystudovali právnickou fakultu a následně získali po odborné praxi a druhé státní zkoušce způsobilosti k výkonu funkce soudce. Způsobilost k výkonu tohoto veřejného úřadu je v Německu předpokladem pro přístup k právnickým profesím.

Z tohoto důvodu absolvoval prakticky každý vyšší úředník ve veřejné správě, státní zástupce, notář a advokát vzdělání soudce v rámci takzvaného referendariátu, tedy doby odborné praxe, kterou lze považovat do jisté míry jako ekvivalent odborné praxe koncipientů v Česku. Koncepce této dvouleté odborné praxe se však výrazně liší od české.

U referendariátu se jedná o státní vzdělávací program, který obsahuje jak teoretické, tak praktické části a získané schopnosti se pravidelně ověřují v klauzurních pracích. Stát během trvání referendariátu hradí zdravotní pojištění a platí podporu na živobytí. Cílem je univerzální vzdělání, které umožní výkon skoro každé právnické profese, ačkoliv valná většina právníků se stává advokáty.

Proto se v Německu čas od času diskutuje otázka, zda tento systém ještě vůbec odpovídá požadavkům dnešní doby a jestli by se nemělo cíleně kvalifikovat absolventy právnických fakult po studiu již pro určité právnické profese jako v Česku a jiných členských státech EU.

Zkouška trvá čtrnáct dní

Výrazná změna vzdělávání právníků je ale zatím v nedohlednu. Adept na povolání advokáta tedy nadále musí asistovat zpočátku soudci, aby se seznámil s průběhem občanskoprávního sporu. Jeho úkolem je vypracování návrhů na rozsudky a další rozhodnutí soudu. Pod dozorem veden dokonce i soudní jednání.

Další praxe se vykonává na státním zastupitelství. Práce spočívá hlavně ve vypracování obžalob pro státního zástupce, kterému byl referendář přidělen. Vedle toho vystupuje referendář v hlavním líčení u soudu jako zástupce státního zastupitelství.

Kolečko zavede referendáře také na určitou dobu do veřejné správy. Může to být například obecní úřad, ministerstvo, policie anebo jiné místo, kde se vykonává veřejná moc. Referendář si zpravidla může vybrat, kam pro tento úsek vzdělání půjde pracovat. Teoretická výuka a klauzurní práce se však hlavně zaměřují na činnost municipalit. Délka a pořadí jednotlivých úseků referendariátu jsou v každé spolkové zemi rozdílné. Odborná praxe v advokátní kanceláři, kterou si předem vybral, a to se záměrem, aby se v ní později uplatnil jako advokát, ale trvá vždy nejdéle.

Po ukončení praxe v advokátní kanceláři musejí adepti překonat největší překážku, která je dělí od získání odborné způsobilosti: písemnou část státní zkoušky. Třeba v Dolním Sasku trvá čtrnáct dní a skládá se z osmi pětihodinových klauzurních prací s praktickým zadáním – třeba vypracování rozsudku, rozhodnutí správního orgánu, trestního příkazu, žaloby či návrhu na smlouvu. V ostatních spolkových zemích je to obdobné. Na výsledky se potom zcela běžně čeká až čtyři měsíce, než se nastupuje na závěrečnou ústní zkoušku. Do té doby pracují referendáři v právní profesi podle vlastního výběru, což umožňuje určitou specializaci.

I když je tento systém občas kritizován, tak se osvědčil. Absolvent právnického fakulty má možnost poznat nejrůznější právnického profese a zjistit, která práce se nejvíc shoduje s jeho osobními zájmy a schopnostmi. Nemusí se ihned po získání diplomu rozhodnout, kterou profesi by chtěl v budoucnosti vykonávat, a má dokonce možnost v průběhu kariéry bez větších problémů profesi změnit.

Dále by se nemělo podceňovat, že se budoucí advokát, soudce, státní zástupce nebo úředník seznámí s pracovními postupy jiných povolání. Pro budoucí praxi ať už jako soudce, anebo jako advokát to je obrovskou výhodou. Tato zkušenost chybí často českým koncipientům.

Autor je německý advokát, spolupracuje s advokátní kanceláří Hartmanová & Steininger.

Mohlo by vás zajímat

V českých médiích často rezonuje zpráva, že největší legislativní změnou roku 2024 je tzv. konsolidační balíček.[1] Není to však tak zcela…

Evropské společnosti budou muset již brzy veřejně uvádět relevantní informace týkající se udržitelnosti jejich obchodování a investování. ESG udržitelnost (neboli…

Období po smrti blízkého člověka je pro každého dotčeného velmi emočně a psychicky náročné a často spojené se zvykáním si…

Informace pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

Internetová stránka České advokátní komory je www.cak.cz