Jak ukončit dodávky energií při úmrtí v rodině

1/2018, Můj dům, Hedvika Hartmanová (a Martin Stříbrný)

Na dotazy našich čtenářů týkající se ukončení smlouvy na sdružené dodávky energií po úmrtí příbuzného odpovídá Mgr. Hedvika Hartmanová.

Období po smrti blízkého člověka je pro každého dotčeného velmi náročné a často spojené se zvykáním si na novou realitu. nicméně je třeba mít na paměti, že toto období je pro pozůstalé taktéž spojeno s celou řadou povinností, které úzce souvisejí s řešením a spravováním administrativních záležitostí po zemřelém. Mezi ně patří mimo jiné povinnost pozůstalých vyřešit ukončení smlouvy o sdružených dodávkách energií – plynu a elektřiny. Jak postupovat?

Úvodem je nutné upozornit na skutečnost, že úmrtí příbuzného nemá za následek ukončení smlouvy o sdružených dodávkách energií – plynu a elektřiny, poněvadž občanský zákoník stanoví zásadu, že smrtí dlužníka jeho povinnosti nezaniknou, ledaže jejím obsahem bylo plnění, které mělo být osobně plněno pouze dlužníkem, což se plateb za dodávky energie netýká.

S ohledem na tuto skutečnost mají příbuzní zemřelého povinnost předmětnou smlouvu s příslušným dodavatelem energií ukončit. Ukončení smlouvy se v zásadě provádí dvěma způsoby, a to buď přepisem odběrného místa z osoby zemřelé na příbuzného tak, aby zůstala dodávka energií do odběrného místa – nemovitosti zachována. Pokud z nejrůznějších důvodů není již nutná dodávka energií do odběrného místa a nikdo ji potřebovat nebude, je možné smlouvu s dodavatelem zcela ukončit.

Jak vypovědět smlouvu

V obou případech bude nutné u dodavatele energií vyplnit příslušný formulář podle toho, zda si budete přát smlouvu ukončit, či přepsat na jinou osobu. Dodavatelé energií nicméně vyžadují k umožnění přepisu smlouvy na jinou osobu nebo úplného ukončení smlouvy doložit nějaký doklad, ze kterého by bylo zřejmé, že dotyčný zemřel, včetně čestného prohlášení některého z příbuzných. Nejčastěji bude jako patřičný doklad sloužit kopie úmrtního listu, ale ve výjimečných případech bude dodavatel energií zcela jistě akceptovat například i soudní rozhodnutí o prohlášení za mrtvého. Dále je třeba mít na paměti, že s přepisem smlouvy nebo jejím ukončením není nutné čekat do zahájení nebo dokonce až do skončení dědického řízení, které může v některých případech trvat měsíce či roky. Případné nedoplatky či přeplatky bude řešit dodavatel až s případnými dědici, popř. některý z dědiců může nedoplatek uhradit a tuto pohledávku jako dluh po zemřelém přihlásit v dědickém řízení.

Co by se mohlo stát?

Pokud by ze strany pozůstalých nedošlo k ukončení smlouvy nebo přepisu na novou osobu, může nastat několik problémů. Pokud by pozůstalí opomněli učinit výše uvedené kroky a i nadále odebírali energie na základě smlouvy uzavřené na již nežijící osobou, neznamenalo by to automaticky neoprávněný odběr ve smyslu energetického zákona, tedy odběr bez platně uzavřené smlouvy. Nicméně pro účely našeho článku vycházejme ze skutečnosti, že by faktury za odběr energií, či případné upomínky za nedoplatky záloh i nadále chodily na jméno a adresu zemřelého, protože dodavatel energií by neměl žádné tušení o jeho úmrtí. Dříve či později by ale mohlo dojít k násilnému odpojení odběrného místa od distribuční soustavy z důvodu neplacení, přičemž opětovné zapojení odběrného místa do distribuční soustavy je v zásadě u všech dodavatelů energií spojeno s poplatkem, jehož výše se u jednotlivých dodavatelů liší. I v tomto případě by pozůstalí po zemřelém byli povinni uhradit dluh za odběr energií.

Chybný předpoklad

Pokud by příbuzní naopak zamýšleli úmrtí svého blízkého využít ve svůj prospěch tím, že by odebírali energie i nadále na základě smlouvy po zemřelém a za takto odebrané energie by nic neplatili v domnění, že dodavatel bude vymáhat dluh pouze po zemřelém a oni nebudou v této situaci žádným způsobem odpovědni, pak se hluboce mýlí. Je nutné upozornit na skutečnost, že i za takto způsobený dluh pozůstalí odpovídají. Jakmile by dodavatel energií zjistil, že příbuzný zemřel, zahájil by veškeré kroky k ověření, jak bylo vypořádáno dědické řízení. A jakmile by dodavatel energií takovou informaci získal, začal by dluh vzniklý na odběrném místě vymáhat oprávněně po dědicích zemřelého. Příbuzní/dědicové odpovídají za dluh za odběr energií do smrti zemřelého z titulu přechodu dluhů po zemřelém a za období po smrti zemřelého z titulu přechodu práv a povinností ze smlouvy o sdružených dodávkách energií na dědice. Jednoduše řečeno to znamená, že na místo zemřelého ve smlouvě nastupují dědici po něm, kteří ho ve smlouvě nahradí.

Nejlepší řešení

Shrneme-li výše uvedené, doporučujeme čtenářům po smrti příbuzného učinit bezodkladně veškeré kroky směřující k ukončení smluv o sdružených dodávkách energií. Předejde se tak odpojení odběrného místa od distribuční soustavy z důvodů neplacení a následnému zbytečnému hrazení poplatku za opětovné připojení. Dědicové tak nebudou po nějaké době vyzváni k hrazení dluhu za odběr energií v nemovitosti, ačkoli tuto vůbec nevyužívali nebo ji využívaly dokonce zcela jiné třetí osoby.

Praktická rada

Pozor na elektřinu

Pokud dojde k odpojení odběrného místa (domu nebo bytu) od distribuční sítě na delší dobu, může distributor, zejm. u starších objektů, před opětovným zapojením vyžadovat revizi elektrorozvodů a zprávu revizního technika. To je spojeno s dalšími náklady, někdy dokonce i s nutnou rekonstrukcí elektrorozvodů. Proto se snažte odpojení od elektřiny raději vyvarovat.

Mohlo by vás zajímat

V českých médiích často rezonuje zpráva, že největší legislativní změnou roku 2024 je tzv. konsolidační balíček.[1] Není to však tak zcela…

Dobrý den, asi před rokem jsem koupila prostřednictvím renomované realitní kanceláře rodinný domek i s pozemkem. Vlastnické právo k rodinnému domku bylo…

Konec apostil u veřejných listin o osobním stavu aneb soumrak apostilování v EU? 17.10. 2018, epravo.cz, Kateřina Holubová a Vojtěch…

Informace pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

Internetová stránka České advokátní komory je www.cak.cz