Postup při ukončení smlouvy na sdružené dodávky energií v případě úmrtí příbuzného

Období po smrti blízkého člověka je pro každého dotčeného velmi emočně a psychicky náročné a často spojené se zvykáním si na novou realitu bez přítomnosti zemřelého. Nicméně je třeba mít na paměti, že toto období je pro pozůstalé taktéž spojeno s celou řadou povinností, které úzce souvisí s řešením a spravováním administrativních a úředních záležitostí po zemřelém. Mezi tyto záležitosti patří mimo jiné povinnost pozůstalých vyřešit ukončení smlouvy o sdružených dodávkách energií – plynu a elektřiny do nemovitosti zemřelého. Tento článek poskytne čtenářům základní nástin a návod, jak postupovat v situaci, kdy blízký příbuzný zemře a zároveň bude mezi jeho osobou a dodavatelem elektřiny/plynu uzavřena smlouva o sdružených dodávkách energií.

Hned v úvodu tohoto článku považujeme za důležité čtenáře upozornit na skutečnost, že úmrtí příbuzného nemá za následek ukončení smlouvy o sdružených dodávkách energií – plynu a elektřiny (dále také „smlouva“) bez dalšího, poněvadž občanský zákoník stanoví zásadu, že smrtí dlužníka jeho povinnost nezanikne, ledaže jejím obsahem bylo plnění, které mělo být osobně plněno dlužníkem. Za tento případ osobního plnění není rozhodně možné považovat peněžní plnění dodavateli elektřiny/plynu jako protislužbu za dodávku energií. 

S ohledem na tuto skutečnost mají příbuzní zemřelého povinnost s tím, že toto je taktéž jejich zájmu, předmětnou smlouvu s příslušným dodavatelem energií ukončit. Ukončení smlouvy se v zásadě provádí dvěma způsoby, a to buď přepisem odběrného místa z osoby zemřelé na příbuzného tak, aby zůstala dodávka energií do odběrného místa – nemovitosti zachována. Pokud z nejrůznějších důvodů není již nutná dodávka energií do odběrného místa a nikdo ji potřebovat nebude, je možné smlouvu s dodavatelem zcela ukončit.

V obou případech bude nutné u dodavatele energií vyplnit příslušný formulář podle toho, zda si budete přát smlouvu ukončit, či přepsat na jinou osobu. Dodavatelé energií nicméně vyžadují k umožnění přepisu smlouvy na jinou osobu nebo úplného ukončení smlouvy doložit nějaký doklad, ze kterého by bylo zřejmé, že pozůstalí zemřel včetně čestného prohlášení některého z příbuzných. Nejčastěji bude jako patřičný doklad sloužit kopie úmrtního listu, ale ve výjimečných případech bude dodavatel energií zcela jistě akceptovat například i soudní rozhodnutí o prohlášení za mrtvého. Dále je třeba mít na paměti, že s přepisem smlouvy nebo jejím ukončení není nutné čekat do zahájení nebo dokonce až do skončení dědického řízení, které může v některých případech trvat měsíce. Pro úplnost uvádíme, že případné nedoplatky, či přeplatky bude řešit dodavatel s případnými dědici.

V případě, že by ze strany pozůstalých nedošlo k ukončení smlouvy nebo přepisu na novou osobu, je nutné počítat s riziky a problémy, které by toto opomenutí mohlo způsobit. Za situace, kdy by pozůstalí opomněli učinit výše uvedené kroky a i nadále odebírali energie na základě smlouvy, která je uzavřena na již nežijící osobou, automaticky by to neznamenalo neoprávněný odběr ve smyslu energetického zákona, tedy odběr bez platně uzavřené smlouvy. Nicméně pro účely našeho článku vycházejme ze skutečnosti, že by faktury za odběr energií, či případné upomínky za nedoplatky záloh i nadále chodili na jméno a adresu zemřelého, protože dodavatel energií by neměl žádné tušení o jeho úmrtí. Kdyby k podobné situaci došlo, znamenalo by to dříve, či později násilné odpojení odběrného místa od distribuční soustavy z důvodu pro neplacení, přičemž opětovné zapojení odběrného místa do distribuční soustavy je v zásadě u všech dodavatelů energií spojeno s poplatkem, jehož výše se u jednotlivých dodavatelů liší. I v tomto případě by pozůstalí po zemřelém byli povinni uhradit dluh za odběr energií viz další text.  

Pokud by příbuzní naopak zamýšleli úmrtí svého blízkého využít ve svůj prospěch tím, že by odebírali energie i nadále na základě smlouvy po zemřelém a za takto odebrané energie by nic neplatili, poněvadž by se domnívali, že by dodavatel vymáhal dluh pouze po zemřelém a oni by za takto odebrané energie nebyli žádným způsobem odpovědni. Je tyto nutné zklamat a zároveň upozornit na skutečnost, že i za takto způsobený dluh by pozůstalí odpovídali. Jakmile by dodavatel energií zjistil, že příbuzný zemřel, zahájil by veškeré kroky k tomu, aby zjistil, jakým způsobem bylo po zemřelém příbuzném dědické řízení vyřízeno a kdo se stal po něm dědicem. Jakmile by toto dodavatel energií zjistil, začal by dluh vzniklý na odběrném místě vymáhat oprávněně po dědicích zemřelého. Pro úplnost uvádíme, že tito příbuzní/dědicové by odpovídali za dluh za odběr energií do smrti zemřelého z titulu přechodu dluhů po zemřelém a za období po smrti zemřelého z titulu přechodu práv a povinností ze smlouvy o sdružených dodávkách energií na dědice. Jednoduše řečeno to znamená, že na místo zemřelého ve smlouvě by nastoupili dědici po něm, kteří by ho ve smlouvě nahradili.

Shrneme-li výše uvedené, doporučujeme čtenářům po smrti příbuzného učinit bezodkladně veškeré kroky, které by směřovaly k ukončení smluv o sdružených dodávkách energií, jednak aby se předešlo z důvodu neplacení za energie k odpojení odběrného místa od distribuční soustavy a následnému zbytečnému hrazení poplatku za opětovné připojení, tak i z důvodu toho, aby dědicové nebyli po nějaké době vyzváni k hrazení dluhu za odběr energií v nemovitosti, ačkoli tuto vůbec nevyužívali nebo ji využívali dokonce zcela jiné třetí osoby.        

Mohlo by vás zajímat

Tento článek se zabývá novým evropským nařízením Rady (EU) 2019/1111 ze dne 25.06.2019 o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve…

1.7. 2020, iDNES.cz, Pavla Freiwaldová (Vojtěch Steininger) Když si objednáme zájezd u cestovní kanceláře, očekáváme, že ta se o vše…

9.10. 2017, Lidové noviny, Jan Sommerfeld Německý systém výchovy právníků bývá zmiňován jako ideál, ke kterému by se mělo směřovat…

Informace pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

Internetová stránka České advokátní komory je www.cak.cz