Ploty a pozemky s věcným břemenem

6/2017, Můj dům, Hedvika Hartmanová

Na dotaz naší čtenářky týkající se problematiky věcného břemena, odpovídá Mgr. Hedvika Hartmanová.

Jsem vlastníkem několika pozemků, které v souhrnu tvoří jednu plochu. Ovšem – uprostřed plochy mých pozemků je pozemek jiného vlastníka a na něm stojí budova. K tíži mých pozemků (s výjimkou jednoho) je zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy ve prospěch pozemku tohoto jiného vlastníka. Mohu postavit plot s vjezdy na hranici, tj. okolo, všech svých pozemků?

Věcné břemeno omezuje vlastníka nemovitosti ve prospěch jiného vlastníka tak, že vlastník je povinen strpět výkon určitého práva třetí osoby. V případě uvedeném v dotazu se jedná o povinnost strpět chůzi či jízdu po vlastních pozemcích oprávněnou osobou. Věcné břemeno chůze i jízdy (dle nového občanského zákoníku „služebnost“) může být vázáno na konkrétní osobu, nebo na jakéhokoli vlastníka nemovitosti, v jejíž prospěch je věcné břemeno zřízeno. Je-li vázáno na osobu, pak pouze tato osoba může věcné břemeno vykonávat, a po její smrti toto právo zaniká. Je-li vázáno věcné břemeno na nemovitost, pak přechází vždy na nové majitele.

Předpokládám, že ve Vašem případě je právo věcného břemene chůze a jízdy zavkladováno v příslušném katastru nemovitostí. Pozemky ve Vašem vlastnictví v takovém případě můžete oplotit za podmínky, že vlastníku pozemku, v jehož prospěch je zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy, bude i nadále umožněn nerušený výkon práva vyplývajícího z uvedeného věcného břemene. Budou-li v rámci oplocení zřízena uzamykatelná vrata nebo dvířka, pak tato buď musí zůstat nezamčená, anebo je nutné předat vlastníkovi oprávněnému z věcného břemene klíče od zámku. Byl-li by tomuto vlastníkovi znemožněn výkon práva chůze a jízdy přes věcným břemenem zatížené pozemky, pak tento vlastník je oprávněn po Vaší osobě jako osobě povinné z věcného břemena požadovat náhradu škody způsobenou porušením Vašich povinností daných smlouvou o věcném břemenu. Škoda by byla soudně vymahatelná a musela by být samozřejmě řádně prokázána. Rovněž by případně bylo možné podat žalobu na zdržení se Vašeho jednání (výstavba oplocení), které by vlastníku oprávněnému z věcného břemene znemožňovalo výkon práva chůze a jízdy.

Výše uvedené neplatí pro pozemek, který věcný břemenem není zatížen. Tento si můžete libovolně oplotit a znemožnit na něho přístup jakékoli třetí osobě. Pokud by však tento věcným břemenem nezatížený pozemek byl významný pro výkon věcného břemene chůze a jízdy, pak osoba oprávněná může podat u příslušného soudu návrh na zřízení práva chůze a jízdy i přes tento pozemek. Soud zváží rozsah potřeb vlastníka nemovitosti bez přístupu a nutnost vést přístupovou cestu přes daný pozemek. Pokud by došlo ke ztrátě přístupové cesty v důsledku absence věcného břemene přes jeden pozemek, může být přístupová cesta zřízena na základě rozhodnutí soudu i přes tento, dosud věcným břemenem nezatížený pozemek.

V souvislosti s právem chůze a jízdy je rovněž nutné připomenout, že věcné břemeno se zřizuje buď za jednorázovou úplatu, nebo za pravidelně se opakující odměnu. Dále je důležité, že vlastníkovi povinných pozemků je osoba oprávněná z věcného břemene povinna přispívat na údržbu cesty. Těchto poplatků se lze případně domoci soudní cestou.

Mohlo by vás zajímat

Tento článek se zabývá novým evropským nařízením Rady (EU) 2019/1111 ze dne 25.06.2019 o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve…

1.7. 2020, iDNES.cz, Pavla Freiwaldová (Vojtěch Steininger) Když si objednáme zájezd u cestovní kanceláře, očekáváme, že ta se o vše…

1/2018, Můj dům, Hedvika Hartmanová (a Martin Stříbrný) Na dotazy našich čtenářů týkající se ukončení smlouvy na sdružené dodávky energií po úmrtí…

Informace pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

Internetová stránka České advokátní komory je www.cak.cz