Nařízení Brusel II ter: významné změny nejen v řízeních ve věcech rodičovské odpovědnosti

Tento článek se zabývá novým evropským nařízením Rady (EU) 2019/1111 ze dne 25.06.2019 o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí (dále jen „Nařízení Brusel II ter“).

Nařízení Brusel II ter nahrazuje původní nařízení (ES) č. 2201/2003, známé také jako Brusel II bis. Obě evropská nařízení se zabývají právní úpravou rodičovské odpovědnosti s mezinárodním prvkem a spory v rámci mezinárodního únosu dětí.

Lze konstatovat, že dosavadní právní úprava doznala vícero změn. Článek se podrobně zabývá novou právní úpravu práva vyjádření dítěte v rámci řízení o rodičovské odpovědnosti či navrácení dítěte.

Dalším tématem je nová právní úprava volby místní příslušnosti v rámci řízení o určení rodičovské odpovědnosti. Strany si nyní mohou zvolit příslušný soud, pokud tato volba bude v zájmu dítěte. O volbě je nutné mezi stranami sepsat písemnou dohodu, která musí být oběma stranami podepsaná.

Velmi důležitá změna se týká zrušení prohlášení vykonatelnosti soudních rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti. Tato rozhodnutí budou nyní vykonatelná automaticky a v jiném členském státě budou automaticky uznávána (spolu s příslušným formulářem), pokud takové rozhodnutí nebude v rozporu s veřejným pořádkem nebo nebude neslučitelné s pozdějším rozhodnutím ve věci rodičovské odpovědnosti.

V neposlední řadě nové nařízení zefektivňuje soudní řízení v případech mezinárodního únosu dětí – zejména se stanoví přesné lhůty, které soud v rámci tohoto řízení musí dodržet, aby nedocházelo k průtahům v řízení. Jako velice praktické se jeví zakotvení možnosti zajistit styk dítěte s osobou požadující navrácení již v průběhu soudního řízení.

Další podrobnosti ohledně nové právní úpravy v řízeních o rodičovské odpovědnosti a mezinárodního únosu dětí se můžete dočíst v našem článku zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/narizeni-brusel-ii-ter-vyznamne-zmeny-nejen-v-rizenich-ve-vecech-rodicovske-odpovednosti-115094.html

Mohlo by vás zajímat

Období po smrti blízkého člověka je pro každého dotčeného velmi emočně a psychicky náročné a často spojené se zvykáním si…

1.7. 2020, iDNES.cz, Pavla Freiwaldová (Vojtěch Steininger) Když si objednáme zájezd u cestovní kanceláře, očekáváme, že ta se o vše…

9.10. 2017, Lidové noviny, Jan Sommerfeld Německý systém výchovy právníků bývá zmiňován jako ideál, ke kterému by se mělo směřovat…

Informace pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

Internetová stránka České advokátní komory je www.cak.cz